Teollisuuden edellytykset ja sijoittuminen

Teollisuus tarkoittaa tuotantotoiminnan lajia, joka jalostaa luonnosta saatavia varoja tuotteiksi. Toisin sanoen, raaka-aineiksi ihmisille jonkinlaista aiheellista hyötyä tuottavaksi muodoksi. Teollisuus on sekundaarituotantoa, joka jalostaa luonnonvaroja raakatuotteiksi, joista voidaan alkaa muodostaa toisia tuotteita.

Suurimmaksi osaksi teollisuusvalmistuksessa käytetään erilaisia sähköisiä koneita. Koneet ovat korvanneet ihmiset monissa toimissa tehtailla, mikä on auttanut tekemään tehdastyöstä turvallisempaa. Teollinen valmistus tapahtuu aina kivijalkasijainnissa, joka on tietyn tuotteen valmistamiseen erikoistunut tehdas, tai tuotantolaitos.

Teollinen valmistus on yhteydessä kemiaan ja fysiikkaan. Teollistuminen antoi syyn vuosikymmeniä sitten perustaa teknillisiä korkeakouluja, taideteollisia korkeakouluja ja kauppakorkeakouluja (alkoholtester test).

Mistä teollisuus alkoi ja mitä tuotannossa tapahtuu?

1700-luvun brittiläinen imperium aloitti teollisen vallankumouksen. Vallankumous levisi vähitellen muuallekin Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan ja loppujen lopuksi koko maailmaan. Teollistuminen on jossain määrin vieläkin käynnissä, ja maailman teollisuustuotanto on kasvamaan päin. Tämä kasvutrendi kehittää teollisuusyhteiskuntia sekä teollisuusmaita, jättäen kehitysmaat taakseen.

Teollisuustuotannossa tarvitaan seuraavia tuotannontekijöitä: pääoma, raaka-aineet, energia, työntekijät, markkinat ja liikenneyhteydet. Kaikki nämä tekijät ovat tärkeitä, jotta teollisuustuotanto voi pyöriä.

Teollisessa tuotannossa tarvittavat välineet ovat tuotantohyödykkeitä. Niitä on yleensä valmistanut joku muu, ja niiden hankkimisesta tulee maksaa. Investoinniksi kutsutaan tuotantovälineiden hankkimista. Jotta näitä suuria investointeja voidaan tehdä, tarvitaan hyvät rahoitusmarkkinat.

Teollisen tuotannon kannalta tärkeitä asioita ovat oikeudenmukaiset lait sekä yksityisomistusta suojaavat lait. Samoin vakaa valuutta, kurissa pysynyt inflaatio ja alhaiset korot ovat avaintekijöitä.

Teollisuus sijoittuu sinne, missä kustannukset ovat matalimmat. Tavoitteena teollisessa tuotannossa on kulujen leikkaaminen ja voiton maksimointi.

Teollisuus alkoi Suomessa 1860-luvulla, jolloin tehtaita alkoi hitaasti, mutta varmasti tulla esiin ympäri Suomea. Teollisuuden alkaessa tehtaat loivat paljon työpaikkoja, ja monet muuttivatkin sinne, missä työtä oli tarjolla.

Raaka-aineet ja energia

Alkuaikoina raaka-aineet sekä energia olivat teolliselle tuotannolle tärkein yksittäinen edellytys. Teollisuutta syntyi siis sinne, missä raaka-aineita ja energiaa oli parhaiten saatavilla. Nykyään teollisuus, joka on raaka-ainehakuinen, käyttää vain vähän jalostettuja raaka-aineita, kuten malmeja tai maatalouden tuotteita.

Sähkön löytämisen ja sähköä tuottavan generaattorin keksimisen jälkeen alettiin lisäksi käyttää kivihiiltä ja sähköä tuottavaa vesivoimaa apuna tehdastyössä.

Liikenneyhteydet

Helpot liikenneyhteydet ovat teollisuudelle ensisijaisen tärkeitä. Sen lisäksi, että teollisuus sijoittuu sinne, missä on paljon raaka-aineita ja energiaa, se sijoittuu lisäksi sinne, missä kulkuyhteydet ovat hyvät.

Teollistumisen alussa 1800-luvulla parhaimmat kulkuyhteydet olivat vesiteitse. Veden päällä pystyttiin kuljettamaan paljon tuotteita nopeasti yhdellä kertaa. Vaihtoehtoinen muoto olivat hevosvetoiset kärryt, joilla ei voinut kuljettaa paljoa tavaraa eikä pitkiä matkoja.

Rautateiden yleistyttyä junia käytettiin myös tuotteiden kuljettamisessa. Nykypäivänä sekä vesi- että rautatiellä tapahtuvan kuljetuksen lisäksi voidaan käyttää rekkoja sekä lentokoneita tuotteiden kuljettamiseen.

Työvoima

Tietyt teollisuudenalat vaativat erikoiskoulutettuja tai halpoja työntekijöitä, jolloin tehtaat siirtyvät sinne, missä sellaista työvoimaa on saatavilla. Siksi monet tehtaat siirtyvät Euroopasta esimerkiksi Aasiaan, jossa työvoima on halvempaa.

Ympäristö

Monet teollisuushankkeet ovat umpikujassa Euroopan alueella, kun ne kohtaavat vastustusta paikallisilta. Monet paikalliset ihmiset ja järjestöt ovat huolissaan teollisuuden tuottamista jätteistä. Jäte voi joko olla mahdollisuus tai ongelma. Siitä tulee ongelma, kun se jätetään heitteille, eikä sitä hoideta asianmukaisesti. Siitä tulee mahdollisuus, kun se kierrtätetään.

Yhteenveto

Teollisuus on osa jokapäiväistä elämäämme. Ostamamme tuotteet on kaikki jossain määrin joskus tuotettu tehtaissa, ja tehtaita tarvitaan myös työpaikkojen luomiseen. Tehtaiden pyörittäminen vaatii paljon resursseja, ja joskus resurssien ollessa kalliit, tehtaat ja tuotanto siirretään ulkomaille.